revize rychle a pohodlně

Dokumentace

Obsah

Účel a zaměření aplikace

Jedná se o nástroj pro zjednodušení práce s kontrolou evidence libovolných položek na základě jejich existující jednoznačné identifikace.

Vstupem je seznam položek, které mají projít revizí. Druhým vstupem je seznam položek, které jsou evidovány jinde a nelze je nyní dohledat, ale víme jistě o jejich existenci (jsou např. vypůjčené). Tyto dva seznamy mohou být každý i v několika souborech, které je do programu nutno importovat.

Výsledek nebo stav revize může uživatel kdykoliv zjistit tiskem Zprávy o výsledku provedené revize. V této zprávě jsou vypsány všechny při revizi nenalezené položky.

Revize může být v daném okamžiku v jedné spuštěné instanci aplikace jediná (identifikována je názvem revize). Program však lze instalovat na různá umístění v počítači a může pak být prováděno na jednom počítači více revizí, nikoliv však současně. Stejně tak lze používat více instancí této aplikace současně z různých počítačů.

Vlastnosti

 • Je podporován libovolný způsob identifikace položek (např. čárové kódy).
 • Každá položka má textový popis a dva různé nezávislé identifikátory (např. v knihovně čárový kód a přírůstkové číslo).
 • Revizor umožňuje paralelní provoz z více míst současně.
 • Může být nastaven do režimu kontroly existence položky (revize knihovny) a nebo sledování počtu položek (sklad).
 • V libovolný okamžik je obsluze umožněno vygenerování tiskové sestavy.
 • Tiskovou sestavu lze přímo tisknout nebo uložit do souboru (PDF, TXT, HTML, ODT, XLS a další).
 • Samostatné revize lze odlišit textovým pojmenováním revize.
 • Data jsou uchovávána v databázovém serveru a přístup k nim je pouze po autorizaci uživatele aplikací Revizor.
 • Je možné SSL spojením zabezpečit data přenášená po síti mezi aplikací Revizor a databázovým serverem.
 • Výchozí je import dat z CSV souborů oddělených znakem středník (identifikátor 1; popis položky; identifikátor 2).
 • Lze doplnit o libovolný další importní filtr dat.
 • Umožňuje import dvou druhů dat:
  • zdrojová data pro revizi (vše co má být prověřeno),
  • vypůjčené položky (položky z&nbap;toho seznamu jsou automaticky označeny za revidované příznakem "půjčeno", neboť jsou v jiné evidenci.
 • Snadné a intuitivní ovládání aplikace.

Požadavky

 • libovolný operační systém s existující podporou JVM (GNU/Linux, Mac, Microsoft Windows, Solaris a další)
 • Java Runtime Environment (JRE) 1.6
 • databázový server PostgreSQL (případně jiný)
 • skener čárových kódů (případně jiné vstupní zařízení odpovídající konkrétní technologii evidence položek)
 • soubor CSV s daty pro revizi (případně jiná podoba evidence položek pro revizi); totéž pro seznam vypůjčených titulů (stačí pouze data pro 1. sloupec CSV souboru)
 • volitelně jestliže chcete mít akustickou odezvu zadávání kódů pak také funkční zvukovou kartu s reproduktory

Licence

Informace o licenci viz Licence.

Instalace

Aplikace Revizor

 1. Pokud není instalováno JRE 6.0, pak jej stáhněte a nainstalujte. Návod je nad rámec této dokumentace.
 2. Stáhněte soubor aplikace Revizor.
 3. Do požadovaného cílového umístění tento soubor rozbalte.
 4. V adresáři pojmenovaném revizor-<verze>-<sestavení> jsou všechny soubory aplikace. Přitom <verze> je číselné označení verze (např. 1.0.0) a <sestavení> označení, kdy byl výsledný soubor vytvořen (např. 200905202028).
 5. Aplikaci Revizor spustíte souborem run.bat (Microsoft Windows) nebo run.sh. Pro větší pohodlí si můžete vytvořit odkaz na plochu nebo přidat do nabídky programů.

Databázový stroj

Aplikace byla vyvíjena s databázovým serverem PostgreSQL, ale nebude problém ji zprovoznit proti libovolnému běžnému databázovému stroji. V databázovém stroji potřebujete vytvořit uživatele s přístupovým heslem a oprávněním k databázi, kterou vytvoříte podle souboru schema.sql ze staženého souboru aplikace Revizor.

Vlastní instalace a nastavení databázového stroje je nad rámec této dokumentace.

Nastavení

Konfigurační soubor se jmenuje config.properties. Jestliže neexistuje, bude při spuštění aplikace použito vychozích hodnot u všech voleb.

Když konfigurační soubor při spuštění aplikace existuje, pak se aplikace automaticky zkusí připojit k databázovému serveru. Pouze v případě, když se připojení k serveru nezdaří, bude přístupné tlačítko Připojit. Jeho stiskem se vyvolá dialogové okno, kde lze nastavit tyto hodnoty:

 • url=jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/revize?ssl - určení připojovacího řetězce (databázový stroj, port, databáze), který má aplikace použít pro připojení k databázovému stroji.
 • driverClassName=org.postgresql.Driver - určuje JDBC ovladač pro použití databázového stroje.
 • username=revize - uživatelské jméno (účet) pro přístup k databázi v databázovém serveru.
 • password= - odpovídající heslo pro uživatele v databázovém stroji. Toto heslo je nutné pro připojení.
 • revisionName=revize - Textové označení právě prováděné revize. Jestliže používáte program opakovaně a nechcete přijít o předchozí data revize, pak toto jméno změňte a bude vytvořena zcela nová verze revize. Pro přístup k předchozí revizi si pamatujte přesné označení revize.

Připojení k databázovému serveru může být zabezpečeno pomocí SSL. Pro použití SSL potřebujete certifikát databázového serveru a připojovací URL, přidáte na konec parametr ?ssl nebo ?ssl=true. Certifikát serveru importujete do úložiště certifikátu Javy.

Jestliže jsou výše uvedené hodnoty správně, pak se aplikace po spuštění automaticky připojí k databázi s revizí. Pokud chcete tyto hodnoty změnit udělejte tak přímo v konfiguračním souboru. Druhou možností je spuštění aplikace s argumentem noconfig, které zajistí ignorování existujícího konfiguračního souboru.

Hodnoty které lze změnit pouze v konfiguračním souboru jsou uvedeny níže.

Pokud změnu potřebujete provést, mějte na paměti, že tak musíte udělat před spuštěním aplikace Revizor. Je to proto, že aplikace by nastavení přepsala při ukončení původními hodnotami.

 • fileSoundSuccess=success.wav - specifikuje zvukový soubor WAV, který bude přehrán jestliže byl identifikační kód v databázi nalezen.
 • fileSoundNotFound=notFound.wav - specifikuje zvukový soubor WAV, který bude přehrán jestliže byl identifikační kód nesprávný (v databázi nebyl nalezen).
 • reportTemplate=report.jasper - určení souboru s šablonou tiskové sestavy výsledného zápisu o provedené revizi.
 • eachRecordOnlyOnce=true - přepínač pro určení zda při revizi mají být položky počítány nebo má být pouze zjištěna existence. Povoleny jsou hodnoty true (každá položka maximálně jednou) a false (budeme počítat množství kusů). V případě, že existuje více kusů se stejným identifikačním číslem, mělo by být nastaveno na false.

Nastavení je vždy po ukončení aplikace automaticky do tohoto souboru uloženo.

Použití

Příklad I: Revize knihovního fondu

Knihovní fond veřejných knihoven musí být v pravidelných intervalech fyzicky kontrolován. Použití aplikace Revizor se pro tento účel přímo nabízí.

Vhodným nástrojem se tato aplikace stává především v případě, kdy knihovna využívá některého z programů na automatizované vedení knihovní agendy a dokumenty má identifikovány např. čárovými kódy. Přitom daná knihovna nemá zakoupen revizní modul.

Pro použití aplikace Revizor je potřeba získat podklady pro provedení revize. Tato data lze obvykle bez větších potíží z existujích knihovních systémů získat. Po jejich převedení a importování do aplikace Revizor se může začít s revizí fondu.

Kdykoliv od okamžiku zahájení revize lze vytisknout Zprávu o provedení revize obsahující informaci o datu jejího tisku a počtech záznamů a seznam všech nedohledaných záznamech.

Použití a zprovoznění aplikace Revizor pro revizi knihovního fondu bylo úspěšně ověřeno např. pro knihovní systém LANius používaný v Místní knihovně v Urbanicíchvíce než 10 000 svazky. Bližší informace o možnostech použití sdělí Ing. Petr Včelák.